Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

 Każda kariera zaczyna się od dobrej edukacji.

„One language sets you in a corridor for life. Two Languages open every door along the way.”„Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Znając dwa języki możesz otworzyć wszystkie drzwi na swojej drodze”

 

 

 

Umowa i regulamin

 

 

UMOWA

o świadczenie usług edukacyjnych, zawarta w Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2020/21 ze Szkołą The Key Language School reprezentowaną przez Agnieszkę Putek, z siedzibą przy ul. Świetlicowej 7/9 w Konstancin-Jeziorna 05-520, NIP: 9462106743 zwaną w dalszym ciągu niniejszej Umowy ‘Szkołą’,  a ‘Klientem/Rodzicem/Opiekunem ucznia/’, nabywającym prawo do uczestnictwa w kursie językowym

 

Niniejsza umowa zawarta zostaje zdalnie pod warunkiem zapoznania się klienta z ofertą kursu językowego  i regulaminem na stronie internetowej szkoły oraz z chwilą odesłania  wypełnionego kwestionariusza osobowego przesłanego wcześniej przez szkołę i uiszczenia opłaty za zajęcia  z góry - I-szą ratę . 

 

I WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejsza Umowa dotyczy uczestnictwa Ucznia w kursie językowym i jest zawarta na okres roku szkolnego 2021/22

 

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie  przez Klienta/rodziców/opiekunów Ucznia Umowy i Regulaminu Szkoły oraz wpłacenie I-szej raty miesięcznej lub semestralnej w odpowiedniej wysokości wynikającej z harmonogramu wpłat i cennika szkoły. Każdy Klient otrzyma zaproszenie do dziennika elektronicznego Active Now, gdzie będzie mógł edytować swoje dane, mieć wgląd w harmonogram zajęć i płatności.

 

II PŁATNOŚCI

 

1. Pełny rok szkolny obejmuje 2 semestry i co najmniej 66 dni zajęć w przypadku zajęć w systemie dwie lekcje tygodniowo oraz 33 dni zajęć w przypadku zajęć w systemie jedna lekcja tygodniowo. Wysokość opłat miesięcznych lub semestralnych przedstawia Cennik na stronie internetowej szkoły.

2.   Rok szkolny zaczyna się 13go września. Wszystkie dni wolne od zajęć ujęte są w kalendarzu szkolnym i nie zostały wliczone w ogólną liczbę zajęć w roku szkolnym.

 

Dni wolne od zajęć:

14 października 2021

Od 1 do 2 listopada 2021

Od 11 do 12 listopada 2021

Od 23 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022

6 stycznia 2022

Od 31 stycznia do 13 lutego 2022

Od 14 do 19 kwietnia 2022

Od 1 do 3 maja 2022

 

3. Każdy Klient otrzymuje harmonogram płatności na adres emailowy podany przy zapisie oraz ma wgląd do harmonogramu płatności w Dzienniku elektronicznym Active Now.

4. Dla wybierających raty czy opłaty semestralne, pierwszą ratę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 13go września. Osoby które zapiszą się w terminie późniejszym niż 13 września uiszczają opłatę najpóźniej przed pierwszymi zajęciami. Kolejne raty płacimy z góry 1go dnia bieżącego miesiąca, przykładowo za październik  płacimy do 1go października. W przypadku płatności w dwóch ratach, drugą ratę za II semestr należy zapłacić do dnia 10 lutego 2022.

4. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.  

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku nie otrzymania  terminowych płatności za zajęcia.

6. W wypadku braku terminowej zapłaty Szkoła, poza naliczeniem podwójnych odsetek ustawowych, ma prawo odstąpić od kontynuacji kursu ze skutkiem natychmiastowym.

 

III ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Każda ze stron może odstąpić od niniejszej Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia drogą emailową. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania emaila na adres thekeyschool@outlook.com

 

IV REGULAMIN

 

Regulamin szkoły jest integralną częścią umowy i zawierając umowę on line oświadczamy tym samym, że zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki.

 

 

VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów tylko w trakcie trwania zajęć.  Przed i po zajęciach oraz w trakcie zajęć kiedy kursant opuści salę udając się do toalety, sklepu, poza salę lekcyjną, odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponosi opiekun/rodzic.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Klauzula Informacyjna oraz Polityka Prywatności  dostępne są na stronie internetowej www.thekeyschool.pl w zakładce Umowa i Regulamin, zawierając Umowę oświadczamy jednocześnie, że zapoznaliśmy się z jej treścią i wyrażamy zgodę na jej postanowienia).

 

II Regulamin 2021/22

 

Szkoła Języków Obcych THE KEY LANGUAGE SCHOOL prowadzi działalność szkoleniową w Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 7/9, 05-520. Celem działalności placówki jest nauczanie języków obcych. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie klienta, w oparciu o autorskie programy nauczania.

 

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 

1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.

2. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 2 do 8 osób lub w formie zajęć indywidualnych.

3. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 45 lub 60 minut.

4. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej 5-8 do 8 osób, w grupach 3-4 osobowych o do 4 osób, w grupach 2 osobowych do 2 osób.

 

II. Prawa i obowiązki słuchacza

 

1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.

2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.

3. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że właściciel szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.

4. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

5. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat.

9. W przypadku nieobecności ucznia należy poinformować właścicielkę szkoły sms-em przed planowanymi zajęciami. W przypadku dwukrotnej nieobecności słuchacza pod rząd, szkoła zobowiązana jest do nawiązania kontaktu ze Słuchaczem/Opiekunem. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

10. Pierwsze zajęcia grupowe traktowane są jako próbne. Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji właścicielce szkoły  w dniu zajęć próbnych.

11. W sytuacji gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji Szkoła zwróci Słuchaczowi całość wpłaconej kwoty.

 

12. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu przy zachowaniu 30 dniowego okresu wypowiedzenia (drogą emailową). Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

 

III. Ocena pracy Uczestników. Testy. Zajęcia dodatkowe i w specjalnym trybie.

 

1. The Key Language School monitoruje na bieżąco postępy Uczestników swoich kursów. Ocena postępów w nauce pomaga Uczestnikowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

2. Uczestnicy, którzy nie będą systematycznie odrabiali prac domowych mogą zostać zobowiązani przez Lektora do pozostania po zajęciach aby nadrobić zaległą pracę domową, za każdym razem kiedy sytuacja braku pracy domowej będzie miała miejsce. Uczeń który stale nie przygotowuje się do zajęć i w wyniku tego będzie odbiegał poziomem od grupy może zostać przeniesiony do grupy na niższym poziomie.

 

IV. Prawa i obowiązki szkoły

 

1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.

2. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa. Jeśli szkoła nie zapewni zastępstwa koszt lekcji zostanie zwrócony Słuchaczowi.

4. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:

– swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć

– naruszają dobra osobiste i godność innych osób

– stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób

– naruszają postanowienia niniejszego regulaminu

– dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy

– dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy

6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć oraz gdy uczeń w trakcie zajęć oddali się do toalety oraz poza teren sali lekcyjnej.

8. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

9. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

 

V Zasady organizacyjne

 

1. O każdej sytuacji spóźnienia/nieobecności należy bezwzględnie poinformować właścicielkę szkoły przez wysłanie wiadomości SMS-em. W szczególności, ze względów bezpieczeństwa, obowiązek informowaniu o spóźnieniu lub nieobecności dotyczy Rodziców lub Opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.

 

VI. Zasady porządkowe

 

1. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez pozwolenia nauczyciela w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

2. Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami od momentu wejścia do budynku w którym znajdują się pomieszczenia szkoły. W szczególności każda osoba ma obowiązek bezwzględnego zachowania ciszy w oczekiwaniu na zajęcia oraz poszanowania mienia szkoły.

3. Na terenie pomieszczeń i na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy Rodziców lub Opiekunów prawnych.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przed drzwiami szkoły rowery, deskorolki, rolki itd. Prosimy o nie zostawianie wartościowych przedmiotów w okryciach wierzchnich.

6. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie

7. Uczestnicy, ich Rodzice i Prawni opiekunowie mają prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy The Key Language School.

 

VII PŁATNOŚCI

1. W przypadku słuchaczy dokonujących opłat w systemie ratalnym-miesięcznym, pierwsza rata powinna zostać uiszczona do dnia 13września,  zaś pozostałe raty powinny być opłacane 1go dnia kazdego miesiaca z góry. Przykładowo za październik płacimy 1go października.  W przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę. Gdy Uczeń/Opiekun/Rodzic Ucznia przekroczył termin płatności o więcej niż 14 dni Szkoła ma prawo do rozwiązania umowy i Uczeń nie może kontynuować nauki do momentu uregulowania zaległości. W przypadku przekroczenia terminu płatności zostanie wysłane upomnienie sms-em oraz emailem, w przypadku przekroczenia terminu płatności o więcej niż 14 dni, zostanie wysłane wezwanie do zapłaty emailem oraz listem poleconym. Gdy zaległości nie zostaną uregulowane do daty podanej w wezwaniu (7 dni od daty widniejącej na upomnieniu) kolejnym krokiem będzie wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty a w przypadku dalszej braku płatności(kolejne 7 dni) założenie sprawy w sądzie. W sytuacji gdy zaleganie z opłatami wyniknie z powodu trudnej nieprzewidzianej sytuacji rodzinnej/osobistej należy skontaktować się z właścicielką szkoły w celu ustaleń indywidualnych.

 

VIII Funkcjonowanie szkoły w okresie COVID 19

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców i opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice i opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  Ze względów sanitarnych Rodzice mogą przyprowadzić dzieci na zajęcia ale nie przebywają na terenie recepcji czekając na dziecko.

3. Po wejściu do recepcji szkoły każda osoba ma obowiązek dezynfekowania rąk.

4. Na terenie recepcji obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Po wejściu do Sali uczniowie mogą zdjąć maseczki i przechować je w plecaku lub kieszeni (nie na stoliku).

5. W sytuacji zauważenia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nauczyciel szkoły niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: uczniowie, nauczyciele po przyjściu do szkoły powinni przed rozpoczęciem nauki i pracy umyć ręce oraz bezwzględnie stosować ochronę podczas kichania i kaszlu unikając dotykania oczu, nosa i ust.

7. Uczeń może używać wyłącznie własnych przyborów i podręczników.

8. Uczniowie którzy zostali zapoznani z regulaminem zobowiązani są do jego przestrzegania i wykonywania poleceń nauczyciela  w zakresie zachowywania zasad sanitarnych w szkole. W sytuacji gdy uczeń odmawia stosowania się do zasad sanitarnych i nie reaguje na polecenia nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym rodziców ucznia. W takich sytuacjach rodzice mogą zostać poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły.

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, szkoła stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego a właściciel ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Tym samym następuje stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

10. Zawsze w przypadku wątpliwości szkoła zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

11. W sytuacji koniecznej szkoła zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na zajęcia w  systemie on-line za pomocą systemu Zoom.

 

Klauzula informacyjna i Polityka prywatności

Kliknij tu