THE KEY LANGUAGE SCHOOL (c)  2013    PRIVACY POLICY

 
  • .

 

Regulamin

 

Szkoła Języków Obcych THE KEY LANGUAGE SCHOOL prowadzi działalność szkoleniową w Konstancin-Jeziorna ul. Swietlicowa 7/9 , 05-520. Celem działalności placówki jest nauczanie języków obcych oraz języka polskiego dla obcokrajowców. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie klienta, w oparciu o autorskie programy nauczania.

 

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 

1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.

2. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 5 do 8 osób, w grupach premium, liczących 3 lub 4 osoby, w grupach dwuosobowych lub w formie zajęć indywidualnych.

3. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 45 lub 60 minut.

4. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.

Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych testów semestralnych uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.

5. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 8 osób w grupach 5-8 osobowych.

II. Prawa i obowiązki słuchacza

 

1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.

2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.

3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.

4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

5. Słuchacze mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.

 

6. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.

7. Słuchacze mają prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.

8. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

9. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat.

10. W przypadku dwukrotnej nieobecności słuchacza pod rząd, szkoła zobowiązana jest do nawiązania kontaktu ze Słuchaczem/Opiekunem. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach-powyżej miesiąca, słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

11. Pierwsze zajęcia grupowe (w grupie standardowej 5-8 osób) traktowane są jako próbne. Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo po do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji w dniu zajęć próbnych.

12. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej.

13. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Studentowi który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wczesniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.

14. W sytuacji gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji Szkoła zwróci Słuchaczowi całość wpłaconej kwoty.

 

III. Ocena pracy Uczestników. Testy. Zajęcia dodatkowe i w specjalnym trybie.

 

1. The Key Language School monitoruje na bieżąco postępy Uczestników swoich kursów. Ocena postępów w nauce pomaga Uczestnikowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

2. Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

3. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe Uczestników. Okresowo Uczestnicy biorą udział w

zajęciach sprawdzających z dyrektorem szkoły lub wyznaczoną przez niego osobą.

4. Na zakończenie roku szkolnego lub kursu Uczestnicy otrzymują raport wyników w nauce oraz certyfikat - świadectwo ukończenia kursu.

5. Uczestnicy, którzy nie będą systematycznie odrabiali prac domowych mogą zostać zobowiązani przez Lektora do pozostania po zajęciach aby nadrobić zaległą pracę domową, za każdym razem kiedy sytuacja braku pracy domowej będzie miała miejsce.

 

IV. Prawa i obowiązki szkoły

 

1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.

2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.

3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.

4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.

5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:

– swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć

– naruszają dobra osobiste i godność innych osób


– stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób

– naruszają postanowienia niniejszego statutu


– dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy

– dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy

7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

10. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

 

 

 

V Zasady organizacyjne

1. Przyporządkowanie Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy umożliwiającej analizę potrzeb danego Uczestnika.

2. Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, brać w nich aktywny udział i odrabiać prace domowe, a także przystępować do testów sprawdzających oraz stosować się do zasad ujętych w regulaminie.

3. W sytuacji nieobecności Lektora,  szkoła  zapewnia zastępstwo innego Lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W przypadku gdy niemożliwe jest odrobienie zajęć w innym terminie z winy szkoły/lektora, Szkoła zwróci Słuchaczowi opłatę za nieodbytą lekcję.

4. O każdej sytuacji spóźnienia należy bezwzględnie poinformować Lektora przez wysłanie wiadomości SMS-em. W szczególności, ze względów bezpieczeństwa, obowiązek informowaniu o spóźnieniu lub nieobecności dotyczy Rodziców lub Opiekunów prawnych osób niepełnoletnich

5. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

VI. Zasady porządkowe

 

1. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

2. Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami od momentu wejścia do budynku w którym znajdują się pomieszczenia szkoły. W szczególności prosimy o bezwzględne zachowanie ciszy oraz poszanowanie mienia szkoły.

3. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia. Po wejściu do pomieszczeń lekcyjnych szkoły należy zdjąć obuwie używane na zewnątrz.

Na terenie pomieszczeń i na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy Rodziców lub Opiekunów prawnych.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przed drzwiami szkoły rowery, deskorolki, rolki itd. Prosimy o nie zostawianie wartościowych przedmiotów w okryciach wierzchnich.

6. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie

7. Uczestnicy, ich Rodzice i Prawni opiekunowie mają prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy The Key Language School.

 

 

VII. Opłaty i pozostałe postanowienia

1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej szkoły.

 

2. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.

3. Wplat nalezy dokonywać na konto:

57 1090 1043 0000 0001 3149 8360 Bank Zachodni

Agnieszka Putek The Key Language School

ul. Owocowy Sad 41/1

05-500 Piaseczno

z opisem przelewu: Imię i nazwisko uczestnika oraz miesiąc/semestr którego dotyczy opłata.

4. W przypadku słuchaczy dokonujących opłat w systemie ratalnym-miesięcznym, pierwsza rata za kurs będzie opłatą łączną za wrzesień i październik i powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do 30go września,  zaś pozostałe raty powinny być opłacane do 10-go dnia kazdego miesiaca. Przykładowo za grudzień płacimy do 10 grudnia.  W przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

5. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

6. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:

- First minute-rabat w wysokości 100zł mniej za semestr- pod warunkiem zapisania się Słuchacza do 24 września, podpisania umowy, wybrania opłaty semestralnej i dokonania wpłaty za I semestr nauki, przy opłacie za drugi semestr zostanie udzielony kolejny rabat w wysokości 100zł, czyli łącznie 200zł rabat za rok szkolny.

- rabat rodzinny – 10% dla kolejnego członka rodziny

-rabat za zapisy do 10-go września- 10%

-promocje i rabaty nie łączą się

 

 

 

 

Podpis rodzica

 

……………………………………………………………………….

 

Regulamin 2019/20

Szkoła Języków Obcych THE KEY LANGUAGE SCHOOL prowadzi działalność szkoleniową w Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 7/9, 05-520. Celem działalności placówki jest nauczanie języków obcych. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie klienta, w oparciu o autorskie programy nauczania.

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.

2. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 5 do 8 osób, w grupach premium, liczących 3 lub 4 osoby, w grupach dwuosobowych lub w formie zajęć indywidualnych.

3. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 45 lub 60 minut.

4. Przyjęcie nowego ucznia do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza. Słuchacze którzy kontynuują zajęcia kolejny rok szkolny w naszej szkole zostają zakwalifikowani na kolejny poziom na podstawie zaliczenia testu na koniec roku szkolnego.

5. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 8 osób w grupach 5-8 osobowych oraz do 4 osób w grupach 3-4 osobowych.

6. Książki do kursów zamawia szkoła  i każdy uczeń otrzyma komplet materiałów (książka i ćwiczenia) po dokonaniu opłaty, ceny książek będą podane we wrześniu. Szkoła zamawia książki z hurtowni i przekazuje je uczniom w takich samych cenach. Uczeń ma prawo nabyć materiały we własnym zakresie o czym należy poinformować właścicielkę szkoły najpóźniej na tydzień przed pierwszymi zajęciami.

II. Prawa i obowiązki słuchacza

1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.

2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.

3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.

4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

5. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że właściciel szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.

6. Słuchacze mają prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.

7. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

8. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat.

9. W przypadku nieobecności ucznia należy poinformować właścicielkę szkoły sms-em przed planowanymi zajęciami. W przypadku dwukrotnej nieobecności słuchacza pod rząd, szkoła zobowiązana jest do nawiązania kontaktu ze Słuchaczem/Opiekunem. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

10. Pierwsze zajęcia grupowe traktowane są jako próbne. Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji właścicielce szkoły  w dniu zajęć próbnych.

11. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Studentowi który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wczesniej opłaty.

12. W sytuacji gdy grupa nie może być utworzona z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji Szkoła zwróci Słuchaczowi całość wpłaconej kwoty.

 

III. Ocena pracy Uczestników. Testy. Zajęcia dodatkowe i w specjalnym trybie.

 

1. The Key Language School monitoruje na bieżąco postępy Uczestników swoich kursów. Ocena postępów w nauce pomaga Uczestnikowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

2. Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

3. Na zakończenie roku szkolnego lub kursu Uczestnicy otrzymują  certyfikat - świadectwo ukończenia kursu.

4. Uczestnicy, którzy nie będą systematycznie odrabiali prac domowych mogą zostać zobowiązani przez Lektora do pozostania po zajęciach aby nadrobić zaległą pracę domową, za każdym razem kiedy sytuacja braku pracy domowej będzie miała miejsce.

IV. Prawa i obowiązki szkoły

 

1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.

2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.

3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie. Jeśli szkoła nie zapewni zastepstwa ani lekcja nie zostanie odpracowana koszt lekcji zostanie zwrócony Słuchaczowi.

4. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:

– swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć

– naruszają dobra osobiste i godność innych osób


– stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób

– naruszają postanowienia niniejszego regulaminu


– dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy

– dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy

6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć oraz gdy uczeń w trakcie zajęć oddali się do toalety oraz poza teren sali lekcyjnej.

8. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

9. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

 

V Zasady organizacyjne

1. Przyporządkowanie nowego Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy umożliwiającej analizę potrzeb danego Uczestnika.

2. Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, brać w nich aktywny udział i odrabiać prace domowe, a także przystępować do testów sprawdzających oraz stosować się do zasad ujętych w regulaminie.

3. W sytuacji nieobecności Lektora,  szkoła  zapewnia zastępstwo innego Lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W przypadku gdy niemożliwe jest odrobienie zajęć w innym terminie z winy szkoły/lektora, Szkoła zwróci Słuchaczowi opłatę za nieodbytą lekcję.

4. O każdej sytuacji spóźnienia/nieobecności należy bezwzględnie poinformować właścicielkę szkoły przez wysłanie wiadomości SMS-em. W szczególności, ze względów bezpieczeństwa, obowiązek informowaniu o spóźnieniu lub nieobecności dotyczy Rodziców lub Opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.

5. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

VI. Zasady porządkowe

 

1. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

2. Wszyscy Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami od momentu wejścia do budynku w którym znajdują się pomieszczenia szkoły. W szczególności prosimy o bezwzględne zachowanie ciszy oraz poszanowanie mienia szkoły.

3. Na terenie pomieszczeń i na terenie budynku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy Rodziców lub Opiekunów prawnych.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przed drzwiami szkoły rowery, deskorolki, rolki itd. Prosimy o nie zostawianie wartościowych przedmiotów w okryciach wierzchnich.

6. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie

7. Uczestnicy, ich Rodzice i Prawni opiekunowie mają prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy The Key Language School.

VII PŁATNOŚCI

1. W przypadku słuchaczy dokonujących opłat w systemie ratalnym-miesięcznym, pierwsza rata powinna zostać uiszczona do dnia 15 września,  zaś pozostałe raty powinny być opłacane do 10-go dnia kazdego miesiaca z góry. Przykładowo za październik płacimy do 10 października.  W przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę. Gdy Uczeń/Opiekun/Rodzic Ucznia przekroczył termin płatności o więcej niż 14 dni Szkoła ma prawo do rozwiązania umowy i Uczeń nie może kontynuować nauki do momentu uregulowania zaległości. W przypadku przekroczenia terminu płatności zostanie wysłane upomnienie sms-em oraz emailem, w przypadku przekroczenia terminu płatności o więcej niż 14 dni, zostanie wysłane wezwanie do zapłaty emailem oraz listem poleconym. Gdy zaległości nie zostaną uregulowane do daty podanej w wezwaniu (7 dni od daty widniejącej na upomnieniu) kolejnym krokiem będzie wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty a w przypadku dalszej braku płatności(kolejne 7 dni) założenie sprawy w sądzie. W sytuacji gdy zaleganie z opłatami wyniknie z powodu trudnej nieprzewidzianej sytuacji rodzinnej/osobistej należy skontaktować się z właścicielką szkoły w celu ustaleń indywidualnych.